خودکار پلاستیکی

http://www.katibehprint.com/images/products/katibehprint-120419121540-1-l.jpg
خودکار پورتوک طرح فلز کد d54

http://www.katibehprint.com/images/products/katibehprint-12041912356-1-l.jpg
خودکار مدل ماهوتی کد d55

http://www.katibehprint.com/images/products/katibehprint-120419103453-1-l.jpg
http://www.katibehprint.com/images/products/katibehprint-120419103453-2-l.jpg
خودکار طرح مثلثی با عرق گیر دست کد d56

http://www.katibehprint.com/images/products/katibehprint-12041910480-1-l.jpg
خودکار زوبین طرح فلز کد d57

http://www.katibehprint.com/images/products/katibehprint-12072101141-1-l.jpg
خودکار طرح لیمونات کد d60

http://www.katibehprint.com/images/products/katibehprint-120419123821-1-l.jpg
http://www.katibehprint.com/images/products/katibehprint-120419123821-2-l.jpg
خودکار مدل 805 مغز پارکری کد d61

http://www.katibehprint.com/images/products/katibehprint-1207814445-1-l.jpg
خودکار  مغز پارکری کد d62


http://www.katibehprint.com/images/products/katibehprint-120419104229-1-l.jpg
خودکار باران با عرق گیر دست کد d63

http://www.katibehprint.com/images/products/katibehprint-12078143520-1-l.jpg
خودکار سیاه سفید کد d64

http://www.katibehprint.com/images/products/katibehprint-12078144143-1-l.jpg
خودکار تاج دار کد d65

http://www.katibehprint.com/images/products/katibehprint-10011116553-1-l.jpg
کد کرن نقره ای

http://www.katibehprint.com/images/products/katibehprint-101121114544-1-l.jpg
خودکار تبلیغاتی پاسارگاد کد d19