خودکار های تبلیغاتی  فوق تهیه شده از مواد قابل تجزیه در محیط زیست میباشد


http://www.katibehprint.com/images/products/katibehprint-101230122630-1-l.jpg


http://www.katibehprint.com/images/products/katibehprint-10123013210-1-l.jpg
کد l 500

http://www.katibehprint.com/images/products/katibehprint-1012301349-1-l.jpg
کد l 600

http://www.katibehprint.com/images/products/katibehprint-10123013611-1-l.jpg
کد l800


http://www.katibehprint.com/images/products/katibehprint-101230122630-1-l.jpg
کد 1400