خودکار های تبلیغاتی  فوق تهیه شده از مواد قابل تجزیه در محیط زیست میباشد


http://www.katibehprint.com/images/products/katibehprint-101230122630-1-l.jpg

نمونه های دیگر از این بخش